Tam, kde politici jen přihlížejí, odpovědné úřady nekonají, firmy s mezinárodním přesahem podnikají bez ohledu na obyvatele města, či naše životní prostředí, se ti, co se na to nemohli již dále dívat, spojili a založili spolek.

Za dobu jeho existence jsme zjistili, že zodpovědné úřady jsou v kontrole a postupu vůči znečišťovatelům životního prostředí a emitentům karcinogenních, prachových, mutagenních, hlukových a dalších, našemu zdraví škodlivých emisí, laxní. Volená samospráva je naprosto nedůrazná – žádný z úřadů města a kraje, jejichž přímou povinností je starost a péče o zdraví občanů města a kraje nekonal a nekoná dostatečně ve prospěch občanů, kteří je do jejich funkcí svými hlasy zvolili. Orgány města a kraje, dle našeho názoru, zcela rezignovaly na práva občanů na příznivé životní prostředí a právo na ochranu zdraví, která jsou zakotvena v naší Ústavě a především Listině základních práv a svobod. Z těchto důvodu pak dochází ke snadnějšímu prosazování zájmů společností, např. společností KRONOSPAN, na úkor občanů.

Z uvedených důvodů se my, zakladatelé politického hnutí – SPOLKU ZA ZDRAVOU JIHLAVU touto peticí obracíme na všechny, kterým záleží na jejich zdraví, životním prostředí, ve kterém vyrůstají a budou vyrůstat jejich děti, na budoucnosti dalších generací, na budoucnosti Jihlavy i naší krásné Vysočiny – podpořte svým podpisem vznik nového politického hnutí, když současné státní orgány a orgány územní samosprávy doposud zcela selhávají.

Kdo jsme my, zakladatelé politického hnutí?

Žádní ekoteroristé, aktivisté, či Zelení. Jsme skupinou obyčejných lidí nejrůznějších profesí, kteří se spontánně spojili. 

Co nás spojuje?

Přesvědčení, že nedovolíme v Jihlavě NIKOMU, aby své ekonomické, politické, či osobní zájmy stavěl nad zdraví a životy nás, našich dětí a vnoučat. Nepřipustíme ještě větší zamořování Jihlavy, další snižování kvality života v našem městě. Pokusíme se zabránit tomu, aby peníze rozhodovaly o zdraví města, ve kterém žijeme. 

Co chceme?

Zdravé město, zdravou Vysočinu. Čisté životní prostředí. Chceme úřady, pracující ve prospěch občanů. Štíhlý, efektivní a občanům otevřený Magistrát. Živé, kulturní a prosperující město, kde se dobře žije.

Víš, že …

  • záměrem společností KRONOSPAN je legálně dovážet do Jihlavy odpadový nábytek z celé západní Evropy, a ten, nedaleko našich domovů, znovu zpracovávat?
  • původcem karcinogenních polutantů v ČR, společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., podle žebříčků IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů, údaje 2020) vyprodukovaly v roce 2020 více než 10 tun formaldehydu. V roce 2019, podle IRZ, to bylo necelých 5 tun. Formaldehyd je mutagenní a karcinogenní látka, zařazená IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) do kategorie 1 – prokázané karcinogeny nebezpečné pro člověka?
  • schvalováním neustálých výjimek z hygienických limitů, v zemích západní Evropy nemyslitelných, jsou např. vypouštěny tisíce litrů odpadní technologické vody do městské kanalizace?
  • jsme v polovině března 2022 podali k Ministerstvu zdravotnictví Podnět k přezkumu činnosti a postupu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, která je orgánem, vykonávajícím státní správu v ochraně veřejného zdraví?
  • jsme zároveň na Krajské státní zastupitelství v Brně – pobočka v Jihlavě podali žádost o prošetření možné manipulace s kontrolními měřeními hygienických limitů a možné zneužití postavení úřední osoby?

A co ty?

Jestli to cítíš podobně, připoj se. Každá pomoc je vítaná. Podívej se na naše webové stránky   www.nekrono.cz. Pokud nám sdělíš svůj email, můžeme tě informovat více o naší činnosti a akcích.

NENÍ-LI TI TO VŠECHNO JEDNO? PODPOŘ NÁS PODPISEM TÉTO PETIČNÍ LISTINY!

Děkujeme

V Jihlavě 23. 3. 2022,               

Podepsáni členové petičního výboru a zakladatelé hnutí:

Milan Matějka, Sokolovská 108, 586 01 Jihlava

MUDr. Vít Pávek, Sokolovská 49, 586 01 Jihlava  

Ing. Jan Kubát, Mošnova 20, 586 01 Jihlava  

Olga Poukarová, Stamicova 13, 586 01 Jihlava  

Hana Borská, Sokolovská 120, 586 01 Jihlava  

Aleš Bedač, Sokolovská 119, 586 01 Jihlava  

Bc. Libor Novák, DBA, MBA, Stamicova 11, 586 01 Jihlava

V souladu s ustanovením §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním, může petiční výbor zastupovat kterýkoliv člen petičního výboru, který je rovněž oprávněn k jednání se státními orgány. 

Podpisový arch k petici ke stažení zde

Kompletní text petice je umístěn na první a druhé straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. 

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice požadující vznik politické hnutí – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU. Za petiční výbor: Libor Novák, Stamicova 11, 586 01 Jihlava