(organizační řád)

SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU je politickým hnutím, registrovaným podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, který působí v regionu Kraje Vysočina a jeho sídlem je Jihlava

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

 1. Název politického hnutí je SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, používaná zkratka je SZZJ.
 2. Sídlem politického hnutí SZZJ je Sokolovská 2294/108, 586 01 Jihlava 

ČLÁNEK 2
Programové cíle

 1. Prosazovat ochranu životního prostředí pro zachování budoucím generacím a ochranu tradic. Prioritně pak ochranu životního prostředí města a kraje. Omezování zdrojů hlukových a karcinogenních emisí, dopravního přetížení, znečišťování řeky Jihlavy těžkými kovy, mědí, AOX. 
 2. Prosazovat demokratické hodnoty, jako jsou svoboda, rovnost, právní řád a stát, ve společnosti.
 3. Prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovovat důvěru v právní řád a stát, s důrazem na efektivní, vstřícný a komunikující městský a krajský úřad.
 4. Prosazovat racionální rozvoj města, odpovědné hospodářství, ochranu veřejných hodnot a veřejného majetku. Oživení centra města, podpora služeb a podnikání
 5. Prosazovat  co nejširší nabídku veřejného i soukromého vzdělávání, dostupnost zdravotní a sociální péče. Podpora kultury a sportu jako přirozených občanských aktivit, využití sportu a kultury jako prevence škodlivých společenských jevů.

ČLÁNEK 3
Členství

3.1 Podmínky členství

 1. Členem SZZJ může být každý občan České republiky, který:

a) je starší 18 let,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) souhlasí s programovými cíli SZZJ,

e) nebyl ze SZZJ vyloučen; rada může udělit výjimku z této podmínky

f) nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

 1. Do přihlášky zájemce o členství uvede:

a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,

b) členství v jiných politických stranách a hnutích, včetně funkcí, které v nich zastával, a to i v zahraničí,

c) zda byl pravomocně odsouzen za trestný čin,

d) zda je trestně stíhán.

3.2 Vznik členství

 1. Členství v SZZJ vzniká za splnění těchto podmínek:
 1. a)ročním působením jako člen či registrovaný příznivce spolku NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, z.s.,, rada může udělit výjimku z této podmínky,
 2. b)podepsáním vyplněné přihlášky, 
 3.     přijetím radou,
 4. d)zaplacením členského příspěvku, je-li členům hnutí stanovena povinnost platit členské příspěvky 
 5. Proti rozhodnutí o nepřijetí má uchazeč o členství právo odvolat se ve lhůtě 15 dnů k radě SZZJ. Ta po té buď původní rozhodnutí potvrdí, nebo znovu žádost projedná.

3.3 Členská práva a povinnosti

 1. Člen SZZJ má právo:

a) volit a být volen do všech orgánů SZZJ a kandidovat za hnutí do zastupitelských sborů, pokud splňuje podmínky stanovené právním řádem ČR,

b) volit orgány hnutí, 

c) předkládat orgánům hnutí své návrhy, připomínky a stížnosti, požadovat na ně odpověď, 

d) vystupovat v SZZJ s politickou iniciativou a podílet se na vytváření politiky SZZJ a jeho programu, 

e) být informován o přijatých usneseních,

f) odstoupit z funkce, do níž byl zvolen; odstoupení musí být podáno písemnou formou orgánu, jehož byl členem,

g) odvolávat se ve sporech k revizní komisi.

 1. Člen SZZJ má povinnost:

a) spolupracovat na uskutečňování cílů SZZJ a prosazování jeho programu,

b) řídit se programovými cíli a dodržovat vnitřní předpisy SZZJ,

c) účastnit se jednání orgánů SZZJ, jejichž je členem,

d) dbát o dobré jméno SZZJ,

e) dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,

f) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši, je-li členům hnutí stanovena povinnost platit členské příspěvky 

g) zodpovídat se sjezdu z výkonu svých funkcí a z působení v zastupitelském sboru,

h) nakládat s majetkem SZZJ s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními předpisy SZZJ a s obecně závaznými předpisy,

i) oznamovat radě změny osobních údajů, které jsou předmětem evidence, a to ve lhůtě 30 dnů od změny, 

j) respektovat rozhodnutí a usnesení SZZJ.

3.4 Zánik členství

 1. Členství v SZZJ bez dalšího zaniká:

a) písemným prohlášením o vystoupení doručeným radě,

b) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,

d) úmrtím,

e) prohlášením za mrtvého

f) pravomocným rozhodnutím soudu, jímž by byl člen hnutí odsouzen za spáchaný trestný čin. 

 1. Členství v SZZJ dále zaniká:

a) rozhodnutím rady o vyloučení,

b) nezaplacením členských příspěvků podle stanov,

c) rozhodnutím rady o zrušení členství (vyloučení), a to z důvodů porušení a nerespektování stanov a schváleného programu hnutí a dále z důvodů jednání vedoucího k poškození či ohrožení zájmu či dobrého jména hnutí.

ČLÁNEK 4
Organizační uspořádání 

 1. SZZJ nezřizuje žádné organizační jednotky.
 2. Nejvyšším orgánem je členská schůze SZZJ.
 3. Výkonným (statutárním) orgánem SZZJ je rada hnutí.
 1. Revizní a kontrolní orgán SZZJ tvoří revizní komise (RK).
 2. Všechny orgány jsou kolektivní.
 3. Hnutí je založeno pro oblast Kraje Vysočina. V případě rozšíření členské základny budou vhodně zřizovány i další orgány odpovídající místnímu či regionálnímu uspořádání.
 4. Uvedené orgány jsou usnášení schopné pouze v případě, že je jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů daného orgánu a k přijetí usnesení jakéhokoliv orgánu hnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 5. Právní jednání zavazující hnutí může činit rada, a to společně dvěma jeho členy, z nichž alespoň jeden je předsedou a druhý členem rady, anebo společně třemi členy rady, z nichž jeden je místopředsedou hnutí. Jiné osoby mohou činit právní jednání na základě plné moci vystavené osobami uvedenými v tomto ustanovení.
 6. Podepisování za hnutí se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu hnutí a jménům jednajících připojí jednající své podpisy s uvedením funkcí ve hnutí.
 7. Funkční období členů volených orgánů je pět let. Před uplynutím této lhůty končí výkon funkce odstoupením, odvoláním, nebo ztrátou volitelnosti.

ČLÁNEK 5
Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem SZZJ je členská schůze a tvoří jej všichni členové, přičemž v rámci její působnosti:
 • Volí a odvolává předsedu či místopředsedu
 • Volí členy rady hnutí
 • Stanovuje počet dalších členů rady
 • Schvaluje volební a politický program
 • Schvaluje stanovy a jejich změny
 • Sestavuje kandidátní listinu do komunálních a krajských voleb
 • Volí a odvolává členy revizní komise
 • Schvaluje zprávu rady o činnosti a hospodaření hnutí.
 • Členská schůze se schází nejméně jednou v roce. Mimořádnou členskou schůzi je předseda povinen svolat, požádá-li o to písemně nejméně 50% členů strany. Pro tento případ platí, že mimořádná členská schůze musí být svolána a konána do 30 dnů od doručení žádosti. Pokud předseda nesvolá a neuskuteční požadovanou schůzi do 30 dnů, mohou tuto schůzi svolat žadatelé, kteří představují nejméně 50% členů hnutí. O tomto svolání jsou žadatelé bezodkladně a prokazatelně informovat radu hnutí. 
 • Členská schůze rozhoduje o rozpuštění hnutí, či sloučení s jinou politickou stranou a politickým hnutím. 
 • Informace o konání členské schůze musí být oznámena minimálně 15 dnů před jejím konáním vhodnou formou, například umístěním na webových stránkách hnutí.

ČLÁNEK 6
Rada hnutí

 1. Výkonným a statutárním orgánem hnutí je rada, která plně odpovídá za činnost a řádný výkon hnutí.
 2. Členy rady tvoří předseda a místopředseda s hlasem rozhodujícím a členové rady v počtu 3 nebo 5.
 3. Předseda rady je současně voleným předsedou hnutí a místopředseda místopředsedou hnutí.
 4. Rada se schází nejméně jedenkrát za měsíc a svolává ji předseda, který řídí i její jednání. Ve své působnosti řídí činnost hnutí a vykonává její hospodaření. Pro účely hospodaření s majetkem hnutí rada jmenuje hospodáře, který odpovídá za dodržení rozpočtu hnutí a řádné vyúčtování příjmů a výdajů hnutí.
 5. Zasedání rady se mohou s hlasem poradním zúčastnit členové revizní komise
 6. Rada je oprávněna jednat jménem hnutí v souladu s článkem 4, odst. 8. Do její působnosti náleží:
  1. rozhodovat v zásadních otázkách hnutí v období mezi členskými schůzemi,
  2. rozhodovat o vyloučení člena nebo pozastavením jeho činnosti v hnutí,
  3. předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření hnutí
  4. schvalovat roční rozpočet hnutí a výroční zprávu hnutí
  5. určovat výši členských příspěvků a stanovit termín jejich splatnosti na příslušný kalendářní rok
  6. rozhodovat o záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi. 

ČLÁNEK 7
Revizní komise

 1. Kontrolním a revizním orgánem hnutí je revizní komise (v textu RK). Všichni členové a pracovníci SZZJ jsou povinni s RK úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání RK. Členové RK mají právo účasti na zasedání orgánů s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno. 
 2. Revizní komise je ve své činnosti nezávislá. 
 3. Revizní komise zejména kontroluje hospodářskou a správní činnost hnutí, zejména hospodárné a účelné využívání finančních prostředků a majetku hnutí.
 4. Členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí.
 5. Revizní komise má tři členy.
 6. Na svém prvním zasedání volí komise ze svého středu předsedu, místopředsedu a zapisovatele.
 7. Členem revizní komise nesmí být člen rady hnutí.
 8. Revizní komise je zároveň rozhodčím a smírčím orgánem hnutí. Rozhoduje spory vzniklé mezi členy SZZJ a orgány SZZJ, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření a dále rozhoduje v případech, které vnitřní předpisy SZZJ výslovně upravují.

Všichni členové a orgány SZZJ jsou povinni s revizní komisí úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání RK.

ČLÁNEK 8
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření SZZJ se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 2. Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 1. S majetkem hnutí hospodaří rada na základě schváleného ročního rozpočtu.
 2. Roční rozpočet hnutí a jeho změny v průběhu kalendářního roku schvaluje rada.
 3. Rozpočet musí být vždy konstruován jako vyrovnaný nebo přebytkový.

ČLÁNEK 9
Ustanovení přechodná

 • Do konání ustavující členské schůze plní funkci všech orgánů hnutí přípravný výbor, který ze svého středu zvolí člena výboru, který bude zmocněn jednat. Zvolený člen přípravného výboru plní funkci předsedy hnutí.
 • Přípravný výbor svolá ustavující členskou schůzi, které se zúčastní členové hnutí. Před začátkem zasedání ustavující schůze bude přípravným výborem hnutí sestaven seznam členů hnutí. Členové zapsaní v tomto seznamu mají hlas rozhodující.
 • Ustavující členská schůze
 1. Schvaluje nadpoloviční většinou všech přítomných jednací a volební řád ustavující členské schůze, stanovy a politický program hnutí SZZJ.
 2. Volí nadpoloviční většinou všech přítomných předsedu a místopředsedu hnutí, další členy rady a členy revizní komise
 •   Pro rok 2022 jsou členové hnutí osvobozeni od placení členských příspěvků.

ČLÁNEK 10
Společná závěrečná ustanovení

 1. Kolektivní orgány hnutí se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Výjimku tvoří členská schůze, která je usnášeníschopná půl hodiny po zahájení i za nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů  za předpokladu, že byla řádně svolána. V takovém případě však lze hlasovat pouze o bodech v rozesílaném programu výslovně uvedených. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, není-li ve stanovách či vnitřních předpisech stanoveno jinak.
 2. Právní subjektivitu má pouze hnutí jako celek.
 3. V případě zrušení hnutí jiným způsobem než sloučením s jiným politickým subjektem vstupuje hnutí do likvidace, přičemž po skončení likvidace bude převeden majetkový zůstatek v souladu s rozhodnutím nejvyššího orgánu hnutí.
 4. Stanovy byly jednohlasně schváleny všemi členy přípravného výboru hnutí SZZJ a jsou vyhotovené ve 4 stejnopisech. Stanovy hnutí nabývají účinnosti dnem registrace hnutí Ministerstvem vnitra ČR. 

Milan Matějka, zmocněnec přípravného výboru
SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU se zkratkou SZZJ
Sokolovská 2294/108, Jihlava, 586 01

V Jihlavě dne 30. 5. 2022

Stanovy ke stažení zde