NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – spolek za zdravou Jihlavu

Nedovolme v Jihlavě NIKOMU, aby své ekonomické zájmy stavěl nad zdraví a životy nás, našich dětí a vnoučat. Nepřipusťme ještě větší zamořování Jihlavy, další snižování kvality života v našem městě. Zabraňme tomu, aby peníze rozhodovaly o zdraví města ve kterém žijeme, aby se z Bedřichova, Jihlavy i celého kraje stalo odpadiště Evropy. Zastavme další ničení přírody a krajiny naší krásné Vysočiny.

Článek I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název: NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – spolek za zdravou Jihlavu (dále jen „Spolek“)

2. Sídlem Spolku je Jihlava, Sokolovská 2294/108, 586 01.

3. Územní působnost: Spolek působí v České republice, zejména v Jihlavě na území městské části Jihlava Bedřichov, Spolek se nečlení na organizační jednotky.

4. Charakter Spolku: Ve Spolku se sdružují zastánci a ochránci zdravého životního prostředí ochraně zdraví, přírody, krajiny a životního prostředí na území Bedřichova a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

5. Spolek je Spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č.89/2012 Sb

Článek II.
Právní postavení

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, nepolitický a sdružuje členy na základě jejich svobodného rozhodnutí za účelem prosazování veřejných zájmů.

2. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

3. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

4. Práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

5. Spolek je nezisková organizace.

Článek III.
Cíle činnosti – poslání Spolku

Hlavním posláním (účelem) Spolku je:

– ochrana přírody a krajiny
– ochrana veřejného zdraví občanů

Článek IV.
Náplň a formy činnosti

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům Spolku.

2. Hlavní formou dosahování cílů Spolku je provozování obecně prospěšných činností, zejména:

a) praktická činnost a aktivity členů Spolku ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody, krajiny, zdravého životního prostředí a zdraví obyvatel;

c) organizování kulturních akcí a volnočasových aktivit zvyšujících sounáležitost občanů Bedřichova, Jihlavy i Kraje Vysočina;

d) spolupráce s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;

e) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř Spolku i vně);

f) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy vyjmenované v článku III., účast ve správních řízeních vedených dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, aj.

g) spoluúčast na strategii územního plánování a rozvoje obce a jejího okolí především s ohledem na udržitelnost životního prostředí, ale i s ohledem na dopady na přírodu a krajinu, zdraví obyvatelstva, dopravu a intravilán obce;

h) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy.

3. Za účelem tvorby zdrojů Spolku může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle těchto stanov, dalších asociačních činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

4. K podpoře hlavní činnosti může proto Spolek vyvíjet též vedlejší činnost spočívající zejména v těchto formách:

– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
– vzdělávací aktivity nebo informační kampaně za osvěty a propagace dílů Spolku,
– další formy činnosti schválené členskou schůzí.

5. Je-li předpokladem pro hlavní či vedlejší činnost Spolku podle předchozích ustanovení úřední povolení nebo ohlášení, obstará je kterýkoli člen Rady Spolku v souladu s právními předpisy, a to případně až v době, kdy Spolek s příslušnou činností hodlá započít.

Článek V.
Členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství ve Spolku není na překážku členství v jiných občanských organizacích či dalších spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním Spolku.

2. Členy Spolku jsou členové přípravného výboru podepsaní pod zápisem o přijetí stanov. Členem Spolku se dále může stát jakákoliv jiná fyzická osoba, která Spolku podá písemnou přihlášku, v níž se zaváže dodržovat stanovy, a splní podmínky pro vznik členství podle těchto stanov.

3. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada Spolku (dále taktéž jen „Rada“).

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena, tj. dnem rozhodnutí Rady o přijetí.

5. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

6. Dokladem o členství je písemné potvrzení o vzniku členství vydané Radou.

7. Členství zaniká:

a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Radě;

b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

c. marným uplynutím dodatečné jednoměsíční lhůty k zaplacení dlužných členských příspěvků zaslané Radou Spolku tomu členovi Spolku, který členské příspěvky za příslušné období nezaplatil;

d. úmrtím či zánikem Spolku.

8. Členské příspěvky za kalendářní rok, ve kterém Spolek vznikl, činí 300,- Kč. Výši ročních členských příspěvků pro další roky stanoví Členská schůze Spolku.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů

1. Člen Spolku má právo zejména:

a. účastnit se veškeré činnosti Spolku

b. volit Radu Spolku,

c. být volen do orgánů Spolku

d. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku

e. obracet se na orgány Spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

2. Člen Spolku má povinnost zejména:

a. dodržovat stanovy Spolku

b. hájit zájmy Spolku

c. dle svých možností se podílet na plnění cílů Spolku

d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku

e. platit členské příspěvky

f. dle svých možností přispívat na krytí finančních nákladů Spolku

g. po zániku členství vrátit všechny jemu svěřené věci v majetku Spolku

h. člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli Spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst Spolku

3. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

4. Rada je povinna vést seznam členů, který je neveřejný. Do seznamu členů Spolku se kromě identifikačních údajů uvádí také emailová adresa člena Spolku.

5. Další práva a povinnosti člena Spolku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Článek VII.
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
1. Členská schůze, která je nejvyšším orgánem Spolku; je tvořena všemi členy Spolku,

2. Rada Spolku (Rada), která je výkonným orgánem Spolku, a

3. Předseda Spolku (Předseda), který je statutárním orgánem Spolku.

Článek VIII.
Členská schůze

1. Členskou schůzi svolává Rada podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává Rada vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku. Oznámení o konání členské schůze musí být nejpozději 10 dní před jejím konáním oznámeno všem členům Spolku, a to buď doručením pozvánky poštou, e-mailem, nebo uveřejněním na internetových stránkách Spolku (postačí také jen uveřejnění v části internetových stránek, která je přístupná pouze členům Spolku).

2. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

3. Členská schůze si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Spolku.

4. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který připravují a podepisují přítomní členové Rady; není-li žádný člen Rady přítomen, pak zápis vyhotoví a podepíše zvolený zapisovatel.

5. Členská schůze zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov Spolku

b. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávu Spolku, rozpočet Spolku a účetní uzávěrku hospodaření

c. stanovuje výši a splatnosti členských příspěvků

d. volí na pětileté funkční období členy Rady, případně členy Rady odvolává

e. rozhoduje o zrušení členství

f. rozhoduje o zániku Spolku

g. schvaluje organizační řád Spolku, případně další vnitřní předpisy Spolku.

Článek IX.
Rada Spolku

1. Rada Spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Rada je tvořena Předsedou Spolku, dvěma místopředsedy, popřípadě dalšími členy.

3. Rada Spolku má nejméně 3 a nejvíce 9 členů.

4. Členové Rady Spolku jsou voleni na období pěti let.

5. Členy Rady volí Členská schůze.

6. Člen rady Spolku může ze své funkce odstoupit, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení ostatním členům Rady (zpravidla učiněném na jejím zasedání). Nový člen Rady bude navržen Radou na nejblíže následující členské schůzi. Pokud počet členů Rady poklesne pod minimální počet členů, jsou zbylí členové povinni svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu. Pokud nebude možno svolat členskou schůzi tímto způsobem, svolá ji z vlastního podnětu některý z členů Spolku.

7. Rada:

a. volí ze svého středu Předsedu Spolku, dva místopředsedy Spolku a popřípadě (tzn. nikoli nutně) hospodáře Spolku; Rada je může taktéž kdykoli z funkcí odvolat;

b. řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze;

c. koordinuje činnost Spolku včetně plnění plánu činnosti či podnětů plynoucích z členské schůze;

d. svolává členskou schůzi;

e. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze;

f. rozhoduje o přijetí za člena Spolku;

g. navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve Spolku;

h. koordinuje realizaci projektů;

i. rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku Spolku;

j. případně realizuje další činnost plynoucí z těchto stanov.

8. Radu Spolku svolává Předseda; v jeho nepřítomnosti místopředseda podle naléhavosti řešení svěřených úkolů.

9. Členové Rady se zavazují navzájem informovat o všech důležitých skutečnostech, např. formou emailu. Každý člen Rady má přístup do datové schránky Spolku, pokud není domluveno jinak.

10. Pro dílčí aktivity Spolku mohou být Radou jmenovány další komise a výbory podřízené Radě Spolku.

11. Rada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při hlasování má každý člen Rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

12. Z jednání Rady se pořizuje písemný nebo elektronický zápis.

Článek X.
Předseda Spolku

1. Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem.

2. Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech samostatně. Předseda mimo jiné plní úkoly dané Radou, uzavírá smlouvy, činí právní jednání, případně zmocňuje jiné osoby k právnímu jednání.

3. Předseda je volen Radou Spolku; Předsedou může být pouze člen Rady.

4. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis Předseda Spolku.

Článek XI.
Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků. Případné další příjmy mohou tvořit dary od fyzických i právnických osob, dotace či získané granty, které budou používány na činnost Spolku.

1. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.

2. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právních osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.

3. S výsledky hospodaření seznamuje Rada všechny členy Spolku na členské schůzi.

Článek XII.
Zánik Spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným Spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vyrovnání.

3. Spolek také zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Stanovy v tomto znění byly schváleny na členské schůzi spolku dne 2. 11. 2021. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.

3. Změny stanov nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Jihlavě dne 2. 11. 2021