Tisková zpráva k podání Podnětu k prošetření podezření z veřejného ohrožení povrchových a podzemních vod, ekologické újmy a ohrožení zdraví obyvatel

Vážení zástupci médií,
dovolte nám Vás informovat o podání Podnětu k prošetření podezření z veřejného ohrožení povrchových a podzemních vod, ekologické újmy a ohrožení zdraví obyvatel, kterou náš spolek zaslal odpovědným orgánům státní správy.

Důvodem podání Podnětu je, že se na náš spolek, jehož hlavním posláním je především ochrana přírody a krajiny a ochrana veřejného zdraví, obracejí v poslední době občané města Třeště a obce Jezdovice, se stížnostmi na možné ohrožení jejich zdraví vlivem zřejmě nepovolené skládky drceného odpadového nábytku, který se v obrovském množství skladuje na volné ploše na pozemcích v katastrálním území města Třeště.

Důkazem skladování drceného nábytku na pravděpodobně nezpevněných plochách, zřejmě bez jakýchkoliv retenčních nádrží, které by zabraňovaly protečení splaškových vod do vod podzemních a odtoku do vod povrchových prostřednictvím Třešťského potoka do Jezdovického rybníku a dále, přes několik vodních ploch až do řeky Jihlavy, jsou přiložené fotografie, učiněné z veřejného prostranství za ploty uvedených pozemků. Ačkoli se uživatel pozemků snaží kolem skládky naskládanou vytěženou kulatinou zamezit náhledu do meziprostoru, je vzhledem k obrovskému množství zde uloženého recyklátu vše vidět z přilehlé vozovky i nad uskladněnými kmeny stromů.

Vzhledem k obavám, že se na uvedených pozemcích nepovoleně skladuje drcený odpadový nábytek, který může být plný lepidel, chemie a pravděpodobně i těžkých kovů, je nebezpečí ohrožení podzemních i povrchových vod velice reálné. Na místě je i vážná obava z dalšího znečištění vodního toku případnými hasebními vodami. Dle našeho názoru je na místě veliká obezřetnost, plynoucí z ponaučení z požáru v Horní Cerekvi v roce 2018, kde bylo nutné kvůli kontaminaci ať už hasebními prostředky nebo pouze výluhem odstranit několik tun kontaminované vody a hlíny.

Důvodem podání podnětu jsou i naše znalosti, čerpané ze studie zkráceně nazvané Ekomonitor 2020, kterou na základě objednávky Magistrátu města Jihlavy zhotovila společnost Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim. Ekomonitor 2020 na straně 34 a dalších zmiňuje rozsáhlou studii z Itálie z roku 2014, která hodnotila možnosti recyklace dřeva. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla provedena elementární analýza zbytků dřeva, která ukázala na vysoké hodnoty těžkých kovů při recyklaci použité dřevní hmoty. Jednalo se především o kontaminanty související s povrchovou úpravou, lepidly, barvami a lakem.

Výsledky elementární analýzy byly porovnány s limity pro ekoznačky Ecolabel EU. U všech testovaných vzorků překročilo 16% jeden nebo více limitů Ecolabel EU, přičemž nejvyšší byly koncentrace olova, chromu, chloru, mědi, kadmia a rtuti. Baryum a olovo byly nalezeny u 10 -20 % vzorků, chrom a kadmium u 3-4% vzorků, antimon, rtuť a arsen byly nalezeny u 0,3- 1,2 % vzorků. 24% vzorků dřevního recyklátu z nábytku a 18% vzorků dřeva ze stavebních materiálů mělo jeden nebo více prvků, překračujících povolené limity.

Na základě všech informací musíme považovat nejen obavy nás kontaktujících obyvatel z okolí skládek za velice vážné. Očekáváme, že oslovené orgány podnět spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu z.s. řádně prošetří, a v případě, že se informace ukáží jako dostatečně podložené, budou přijata patřičná opatření k nápravě.

Podnět jsme zaslali v kopii i paní ministryni životního prostředí Ing. Bc. Anně Hubáčkové, která má v kontaktech na stránkách MŽP u své fotografie následující motto: „Více chránit vodní zdroje a dát ochraně vody tu největší prioritu – to je mým úkolem. Navrhneme do konce roku 2022 vodě ústavní ochranu“.

Kéž by se k ochraně povrchových a podzemních vod chovali všichni podle tohoto motta…

S úctou

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku