SMÍ PRIMÁTOR JIHLAVY OBČANŮM LHÁT?

Na zasedání zastupitelstva města Jihlavy dne 23. 4. 2024, které jsme bedlivě sledovali, prohlásil pan primátor k projednávanému bodu 04. „Návrh na schválení závazku realizace projektu sportovního areálu Bedřichov“, následující:

„Jo, ten Kronospan. Samozřejmě, Kronospan určitým problém je… ale, my jsme, samozřejmě, než jsme toto téma otevřeli, tak jsme jednali se všemi zúčastněnými, jednak s lidmi, kteří tam jsou na Bedřichově, jednak s tělovýchovnou jednotou Sokol Bedřichov a samozřejmě i s Kronospanem…“ 

Po zmínce o „části ochranného pásma Kronospanu“ a změně tohoto pásma ze strany KHS, které, jak řekl doslova pan primátor „hygiena mění maličko“, se pan primátor dopustil několika závažných nepřesností, budeme-li ve volbě slov hodně slušní.

Řekl doslova následující:

„…a protože jsme zjistili hodnoty, které tam jsou, ten formaldehyd není vůbec žádnej problém, dokonce ani hluk, ani prach je daleko pod hodnotami, který jsou, takže jsme do toho šli. Takže to je asi tak“

Tak si to pojďme po částech rozebrat.

  1. Pan primátor tvrdí, že „…jednali se všemi zúčastněnými, jednak s lidmi, kteří tam jsou na Bedřichově…“ No, nevíme, s kým pan primátor jednal, pokud nepovažuje vedení či zaměstnance Kronospanu za „lidi, kteří tam jsou na Bedřichově“. Jsme si jisti, že pan primátor velice dobře ví, co rezonuje velkou částí Jihlavy, a sice že největšími obhájci občanů Bedřichova, ale i Jihlavy a okolí, a jejich práva na zdravé životní prostředí podle Listiny základních práv a svobod, zejména čl. 35 Listiny, je právě náš spolek, sídlící na Bedřichově. Jsme si jisti, že pan primátor o činnosti spolku velice dobře ví. Nejen z mnoha stížností a podnětů, zaslaných spolkem a členy spolku buď přímo Magistrátu města Jihlavy, či z kopií, při stížnostech a podnětech zasílaných Krajskému úřadu a KHS KV, dále z předvolební kampaně Hnutí Spolek za zdravou Jihlavu před komunálními volbami 2022, ale i z vystupování předsedy spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu na zasedáních Komise rady města Jihlavy pro životní prostředí.

Je tedy více než podivné, že pan primátor neoslovil spolek a nejednal s námi, ani s nikým z členů a příznivců spolku. Rovněž nikdo z našich sousedů a známých na Bedřichově nebyl panem primátorem osloven. Kdo tedy byli ti, „kteří jsou na Bedřichově“ a se kterými „samozřejmě“ pan primátor jednal, ví snad jen Bůh a možná Kronospan.

  1. Pan primátor dále na zasedání zastupitelstva města Jihlavy tvrdí, že „formaldehyd není žádnej problém“. Pojďme se tedy na ten „žádnej problém“ podívat podrobně:

V roce 2004 přeřadila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) formaldehyd do skupiny 1 – látek karcinogenních pro lidi. Není karcinogenní při požití, ale jeho inhalace způsobuje rakovinu. Má karcinogenní a mutagenní účinky. Při nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznic horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích se pak dostavují silné otoky, záněty plic, popřípadě smrt. Je možnou příčinou atopických ekzémů a různých alergických stavů. 

Fakt „žádnej problém“ pro pana primátora???

Podíváme-li se do Integrovaného registru znečišťovatelů (Zákon č. 76/2002 Sb. založil integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen Integrovaný registr znečišťování – IRZ) jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek. Kompetentními orgány v rámci IRZ jsou Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a Česká informační agentura životního prostředí CENIA), tak zjistíme následující fakta: 

V žebříčku největších znečišťovatelů karcinogenním formaldehydem v České republice se v součtu obě společnosti Kronospan (OSB i CR) umístili za posledních šest let takto:

2017 – na prvním místě – 14 355 (množství látky v kg), druhý v pořadí 4275 kg

2018 – na prvním místě – 14266 kg druhý v pořadí 3565 kg

2019 – na druhém místě – 4888 kg první v pořadí 5510 kg

2020 – na prvním místě –  10069 kg druhý v pořadí 4270 kg

2021 – na prvním místě – 9390 kg druhý v pořadí 5072 kg

2022 – na čtvrtém místě 4422 kg

2023 – výsledky budou k dispozici až na podzim 2024

Opravdu tedy, vážený pane primátore, není formaldehyd „žádnej problém“???

  1. Pan primátor k tomu, že „formaldehyd není žádnej problém“, přidal také, že „hluk je daleko pod hodnotami, který jsou“. Sice přesně nerozumíme úplně tomu, co tím chtěl pan primátor říci, ale i tak se na „hluk“ můžeme podívat podrobně. 

V souvislosti se stovkami stížností občanů na hluk od jednotlivých občanů i spolku za poslední roky, kteří nyní pro pana primátora nejsou „žádnej problém“ (zda občané, spolek, nebo jen stížnosti, ví jen pan primátor), je podivné písemné vyjádření Magistrátu ze dne 17. 5. 2023, které má spolek k dispozici. V něm magistrát píše přesně následující:

„….Statutární město Jihlava dle sdělení krajského úřadu tedy nemůže být účastníkem řízení, a proto bude ve správním řízení dále postupováno bez jeho účastenství. Proti tomuto sdělení se statutární město Jihlava ohradilo a zaslalo krajskému úřadu vyjádření s tím, že podmínka pro účastenství města je dle jeho názoru splněna, a to i vzhledem k tomu, že město je povinno v rámci své samostatné působnosti hájit zájmy obce a jejích občanů a pečovat o jejich potřeby. Při výkonu této své působnosti město nemůže přehlížet četné a dlouhodobě se opakující stížnosti občanů týkající se obtěžování, mj. i hlukem, z provozu zařízení uvedených společností. …..Statutární město Jihlava se tak v rámci svých možností daných zákonnými kompetencemi snaží i nadále minimalizovat negativní dopady činnosti zmíněných firem na životní prostředí a zdraví obyvatel města.“

Jaká změna! Nyní, jen pár měsíců poté, aspoň dle pana primátora, není hluk „žádnej problém“.

Podíváme-li se na důkazy, nemůžeme je najít nikde jinde lépe, než v oficiálním protokolu z měření laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále ZÚSO). Výsledky měření ZÚSO, protokol č. 68032/2021 o měření hluku z léta roku 2021:

Závěr protokolu měření u měřicích bodů v blízkosti našich domovů na Bedřichově, tedy konkrétně bodů MM3, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8 a MM9 (na straně 97/101 – 99/101 protokolu) prokazují, že u všech těchto měřených bodů a ve velké většině všech provedených měření, byly překročeny výjimkami povolené hygienické limity nočního hluku.

„Žádnej problém“? My si to nemyslíme, pane primátore.

  1. Pro pana primátora však není „žádnej problém“ ani prach. Zvláštní. Občané podávají neustále stížnosti na množství zápachu a prachu na Bedřichově, hovořilo se o něm nedávno i v televizním vysílání, je obsahem mnoha článků v médiích již od roku 2008. Dokonce nedávno i ČIŽP v reakci na stížnost spolku na množství prachu na Bedřichově dopisem ze dne 8. 2. 2024 konstatuje doslova:

„Jak ČIŽP zjistila při následném šetření provedeném dne 19. 1. 2024 uvnitř výrobního areálu společností skupiny Kronospan, zaměřeném také na případné úniky prašnosti z provozu technologie, příčinou byla technická závada na jednom z filtračních zařízení společnosti Kronospan CR, ke které došlo dne 5.1.2024, jejímž následkem došlo k úniku částic dřevního materiálu do jeho blízkého okolí v množství vyšším, než by odpovídalo běžnému provoznímu stavu“.

Ale prach pro pana primátora nepředstavuje opět „žádnej problém“.

Jestli jen tím největším problémem občanů Jihlavy a okolí, nejen části Bedřichov, není samotný pan primátor, a jestli nám jenom lže, anebo je naprosto nekompetentní, ví snad Bůh. Opravdu jen Bůh?   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *