Jednání našeho spolku s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem.

  Dne 23. 10. 2023 se v Jihlavě uskutečnila dlouho připravovaná schůzka zástupců spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu, z.s. (dříve NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, z.s.) s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem. Již v úvodu jsme byli velice příjemně překvapeni přípravou pana senátora, který velice rychle pochopil podstatu našich problémů a s přehledem se orientoval v množství podkladů a důkazů, které jsme mu v průběhu roku předem zaslali. 

Na jednání byli panem senátorem přizváni také zástupci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (dále KHS KV), včetně ředitele JUDr. Pečinky, a ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ing. Veleby. Během více než hodinové schůzky jsme společně opakovaně podivovali postupům a názorům KHS KV, např. nevůli či neochotě ze strany KHS KV zúčastnit se na vyzvání spolku v hlučných dnech společného měření nočního hluku. Argument, že nemají nepřetržité směny a naprostá neochota poskytnout kontaktní telefon a přijmout tak nabídku spolku na společnou noční kontrolu v okolí našich bydlišť v případě nesnesitelného hluku v oblastech dotčených činností KRONOSPANU, jen opětovně prokázalo, že zástupci KHS KV dostatečně nechápou svoji společenskou odpovědnost, kterou mají vůči občanům na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.  

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (č.j. KUJI 36969/2021 OZPZ 252/2020 Go) a související Program snižování hlukové zátěže z provozu výrobního závodu KRONOSPAN Jihlava 2020 – 2024 v bodu 17. stanoví, že přípustné hodnoty hluku jsou platné do 31. 12. 2022 a určuje podmínku, že do tohoto data musí být schválený nový program snižování hlukové zátěže s účinností od 1. 1. 2023. Ačkoli KRONOSPAN Jihlava tuto podmínku nesplnil, KHS KV nikterak po 1. 1. 2023 nekonala. Naopak, dne 25. 6. 2023 provedla měření hluku, které však porovnala s tehdy již neplatnými hlukovými limity. Nová výjimka, tedy 7. a 8. změna integrovaného povolení, nabyly právní moci až dne 8. 7. 2023, tedy až po měření hluku ze strany KHS KV. 

Senátor Vystrčil opakovaně hovořil o společenské odpovědnosti firem, i o své zkušenosti, že firmy často konají jen to, co jim úřady tolerují. Rovněž jsme diskutovali i mnoholeté opakované udělování výjimek z hygienických limitů, především nočního hluku, či několik IČO u firem stejného vlastníka. Popsali jsme i rozdíl mezi situací v Jihlavě a Salzburgu, hovořili o studii Zdravotního ústavu se sídlem v Brně z let 2008 a 2009 z názvem Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik o vlivu průmyslové zóny na okolí, iniciovanou ještě hejtmanem Vystrčilem, a jejími alarmujícími závěry (karcinogenní riziko v jihlavském ovzduší je blízké naplnění, či pro dětskou populaci je již naplněno; konzervativní, tedy maximální možný odhad karcinogenního rizika z expozice formaldehydu a acetaldehydu v Jihlavě…se pohybuje už nad hranicí akceptovatelnosti… pro aktuální jihlavskou populaci znamená „pouze“ ztrátu 1 – 2 dospělých obyvatel;) to vše již v roce 2009! V závěru pak studie konstatuje, že „Není žádoucí v průmyslové zóně Jihlavy ani v jejím okolí nekontrolovaně rozvíjet technologie těžkého průmyslu…a dále technologie spojené s emisí aldehydů (např. dřevozpracující průmysl.)“ Pokud firma zahájí černou stavbu drtící linky, která se pak dodatečně městem legalizuje, jistě se nejedná o kontrolovaný rozvoj

Okrajově jsme řešili prach a emise, problémy s vodou a formaldehydy v OSB deskách, kdy dle www.produktwarnung.eu musel KRONOSPAN ČR stáhnout z Německa 18 měsíční produkci P3 dřevotřískových desek, vyrobených v období 1. 1. 2017 až 7. 6. 2018, které obsahovaly nadlimitní množství karcinogenního formaldehydu. Kde tyto desky následně skončily, je otázkou k zamyšlení.

Na závěr schůzky nás pan předseda Senátu ujistil svou upřímnou snahou hledat řešení, jak neudržitelnou situaci v Jihlavě zlepšit. S výsledky schůzky jsme byli, jako zástupci spolku, spokojeni, věříme, že se situací bude konečně někdo fundovaný zabývat. Nezapomeňme, že předseda Senátu ČR má doktorát z přírodních věd. Jsme ale zároveň i nohami na zemi. Uvidíme, jak se situaci bude vyvíjet na dalších jednáních. 

Motto pana senátora KDO CHCE, HLEDÁ MOŽNOST, KDO NECHCE, HLEDÁ PŘÍČINU, nám dává naději…

Jménem rady spolku

 Milan Matějka
předseda a statutární zástupce spolku

V Jihlavě 26. 10. 2023