NENÍ NÁM JEDNO, V JAKÉM MĚSTĚ ŽIJEME

a myslíme si, že by to nemělo být jedno ani dalším obyvatelům Jihlavy a okolí. Proto jsme sestavili informační leták, který jsme nechali zveřejnit na mnoha místech Jihlavy.

V poslední době jsme získali několik závažných informací, o kterých se domníváme, že by neměly zůstat jen naším tajemstvím. Také chceme více a podrobněji vysvětlit, na jaká nebezpečí upozorňujeme a z jakých pramenů čerpáme.

Voda v řece kontaminovaná – Česká inspekce životního prostředí nás informovala, že na základě podnětu spolku provedla dne 2. 2. 2022 kontrolu ČOV (čistírny odpadních vod) provozovanou společností Služby města Jihlavy. Kontrola byla spojená s odběrem vzorků akreditovanou zkušební laboratoří Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Z výsledků analýzy těchto vzorků je patrné, že odpadní vody vypouštěné z ČOV Jihlava obsahují měď a AOX, jejichž koncentrace převyšuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Alarmující zprávou pro obyvatele Jihlavy je fakt, že z výsledků rozborů je zřejmé, že ve vypouštěných odpadních vodách do vod povrchových se AOX a Cu vyskytují dlouhodobě ve zvýšené míře. Je nutné vědět, že dlouhodobý zvýšený výskyt mědi v řece Jihlavě je velkou hrozbou pro životní prostředí, neboť měď je značně toxická pro vodní organismy, včetně ryb.

Rovněž tak AOX, které je taktéž vypouštěno v odpadních vodách do povrchových vod, a také se
dlouhodobě a ve zvýšené míře dostává do řeky Jihlavy, je, dle Arniky, toxické pro vodní organizmy, schopné bioakumulace, s různou mírou toxicity pro člověka. AOX je mezinárodně uznávaný parametr pro sledování halogenovaných organických sloučenin ve vodě. Může se jednat o jednoduché sloučeniny jako je chloroform, nebo komplexní látky, jako jsou dioxiny.

Prach – mnoho z nás se stále potýká s množstvím dřevěného prachu, který pokrývá parapety oken, auta, zahradní nábytek. Tento prach, obsahující kromě čisté dřevní hmoty zřejmě i částečky drceného, jednou již chemicky ošetřeného dřeva, barveného emaily s těžkými kovy, způsobující zdravotní potíže respiračního charakteru, pochází pravděpodobně z drceného odpadového nábytku sváženého do Jihlavy z půlky Evropy. Alergici jistě také vědí své.

Zápach – jsou dny, kdy se v okolí průmyslové zóny opravdu nedá dýchat. Dusivý zápach spáleného dřeva a pálených barev, opět zatěžuje náš respirační systém. Argumentace, že je to pouze tehdy, kdy vítr fouká směrem na Jihlavu, je úsměvná. On totiž vítr vždy někam fouká. A všude žijí lidé….

Hluk – zde se domníváme, že většina občanů Jihlavy ví velice dobře, o čem v letáku hovoříme. Ostatně, náš spolek je pod neustálým tlakem ze strany frustrovaných občanů, kteří mají pocit, že náš spolek je poslední instancí, která by jim snad mohla pomoci, když orgány státní správy i samosprávy nekonají. Noční hluk odkorňovačů, drtičů dřevní hmoty a odpadového nábytku, a dalších hlučných technologií, překročil již veškerou míru snesitelnosti. Spát se dá často opravdu jen se zavřenými okny, za pomoci léků na podporu spánku, či s chrániči sluchu v uších. Přitom nejde o žádnou maličkost, rušení spánku je závažným ohrožení zdraví a vede k riziku vážných kardiovaskulárních onemocnění, zejména u dlouhodobě, nadměrným hlukem exponovaných osob.

V minulém roce, opět na základě podnětů našeho spolku, proběhlo měření nočního hluku. I tato
měření prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Výsledky měření jsou alarmující.

Obsahuje dvouměsíční výsledky měření, kde, před tabulkami s výpočty upravených hodnot, jsou
uvedeny skutečně naměřené hodnoty akustického tlaku. Z celkem 90 tabulek nezredukovaných
měření, byl naměřen maximální akustický tlak:

přesahující 85 dB celkem 15 x (kdy nejvyšší naměřená hodnota dosahuje 89,1 dB!!!)

  • mezi 80 – 85 dB celkem 15 x
  • mezi 70 – 80 dB celkem 28 x
  • mezi 60 – 70 dB celkem 25 x
  • mezi 54 – 60 dB celkem 6 x
  • na hraničních 53 dB celkem 1 x

Závěr vyhodnocení měření, konstatuje, že je evidentně prokázáno překročení stanovených nočních limitů hluku.

Část odborná interpretace říká doslova:
Na základě posouzení naměřených dat, posouzení sledované situace a umístění míst měření
v chráněných venkovních prostorech staveb můžeme konstatovat že:
Na MM1 a MM2 je (po eliminaci rušivého hluku dopravy po přilehlé komunikaci) dominantní hluk
z provozu areálu a přilehlého parkoviště nákladních vozů jako součásti areálu KRONOSPAN. Z důvodu absence jiného zdroje hluku a těsné blízkosti areálu KRONOSPAN, je možnost ovlivnění naměřených hodnot hluku na daných místech měření v danou dobu měření v noční době prakticky vyloučena, a proto lze konstatovat, že měřeným hlukem je jednoznačně hluk ze sledovaného areálu KRONOSPAN.

Podivný je v tomto ohledu přístup Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Ta, i přes tyto neměřené hodnoty, tvrdí, že je vše naprosto ok, asi jako v národním parku…

Vzduch s karcinogeny – již se nadále nehodláme smiřovat s narůstajícím množstvím onkologických a respiračních onemocnění, ale bohužel i úmrtí našich sousedů a rodinných příslušníků. Především se to týká nás, kteří žijeme na Bedřichově a blízkém okolí. Téměř každého nějak zasáhla tato zhoubná nemoc. Máme obavy, že původcem může být jeden z největších znečišťovatelů a producentů karcinogenních polutantů v ČR, společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. Podle žebříčků IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Posledním ohlašovacím rokem je rok 2020, data za rok 2021 budou k dispozici začátkem října 2022) vyprodukoval KRONOSPAN v roce 2020 více než 10 tun formaldehydu. V roce 2019, podle IRZ, to bylo necelých 5 tun. Ve srovnání let 2019 – 2020 se tak jedná o více než 100% nárůst produkce formaldehydu. Jde o mutagenní a karcinogenní látku, zařazenou IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) do kategorie 1 – prokázané karcinogeny nebezpečné pro člověka.