Co skrývá čistírna odpadních vod Jihlava? – pokračování kauzy

Naše reakce na e-mailovou zprávu Ing. Josefa Edera, jednatele společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava z 30.3.2022 týkající se provozu ČOV Jihlava.

V Jihlavě 31. 3. 2022

Ing. Josef Eder
jednatel společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havlíčkova 64,
586 01 Jihlava

Vážený pane jednateli,
děkujeme Vám za rychlou odpověď. Ani my nemáme zájem na konfrontačním způsobu komunikace.

Dne 20. 1. 2022 jsme podali na ČIŽP a Policii ČR podnět pro prověření veřejného ohrožení a ekologické újmy, neboť jsme z několika nezávislých anonymních zdrojů získali informaci, že se ČOV v Jihlavě potýká s nadlimitním množstvím těžkých kovů, které není schopna odstranit a tato zátěž pro životní prostředí je vědomě vypouštěna z ČOV do řeky Jihlavy.

ČIZP, na základě našeho podnětu, provedla dne 2. 2. 2022 kontrolu a ve svém závěru zde dne 8. 3. 2022 uvádí: „Z podkladů předložených kontrolovanou osobou bylo zjištěno, že koncentrace u ukazatele měď a AOX převyšuje hodnoty přípustného znečištění povrchových vod stanovených v příloze č. 3 NV.“ Dále se pak uvádí, že: „Z výsledků rozborů je zřejmé, že ve vypouštěných odpadních vodách se AOX a Cu vyskytují dlouhodobě ve zvýšené míře.“

Nikdy jsme netvrdili, že společnost SMJ, již zastupujete, porušila zákon. Nicméně pro podezření na porušení zákona v této věci jsme podali podnět pro prošetření Policii ČR. Tento postup považujeme vzhledem k závažnosti informací v občanské společnosti za standardní. Co však ale nepovažujeme za standardní je, že zpochybňujte náš zájem o ochranu životního prostředí a také, že nám sdělujete, co máme v našem dopise uvádět. Od jednatele společnosti zřízené městem považujeme takové jednání k obyvatelům města za nevhodné.

Ve svém dopise nám sdělujete, že SMJ nemá povinnost sledovat u ukazatele měď a AOX. V době, kdy Parlament ČR projednává zakotvení ochrany vody do Ústavy ČR, bychom očekávali aktivnější přístup. Přesto přepokládáme, že i Vaší snahou, stejně jako snahou SMJ, či města, je chránit naše životní prostředí. Proto se Vás dovolujeme zeptat, zda v souvislosti s AOX a mědi plánujete v ČOV nějaká opatření.

My si totiž velice dobře uvědomujeme, že dlouhodobý zvýšený výskyt mědi v řece Jihlavě je velkou hrozbou pro životní prostředí, neboť měď je značně toxická pro vodní organismy, včetně ryb. Proto jsme považovali za naši občanskou povinnost na tuto skutečnost upozornit. Oporou je nám Nařízení vlády 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. To stanovuje velice přísné limity pro koncentraci mědi v povrchových vodách na 0,014 mg/l.

Skutečnost, že „v současné době nejsou stanoveny limity ve vypouštění odpadních vod pro ukazatele měď“, jak nám píšete, nijak nesnižuje nebezpečí ohrožení ekosystému řeky Jihlavy dlouhodobou a zvýšenou přítomnosti mědi.

Chtěli bychom Vás ujistit, že nejen v záležitosti ochrany vody v řece Jihlava oceňujeme každé konstruktivní jednání.

V dokonalé úctě

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku

Na vědomí:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava


Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě
Tolstého 15
586 01 Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava