Tisková zpráva

Proč Krajská hygienická stanice kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě zatajuje výsledky měření nočního hluku z loňského léta? Kdo a pro nám všem lže?

TISKOVÁ ZPRÁVE KE STAŽENÍ ZDE

Začátkem března 2022 členská schůze spolku, zaměřeného na negativní dopady činnosti KRONOSPANU na životní prostředí a zdraví obyvatel Jihlavy a okolí, schválila vstup spolku do letošních komunálních voleb.

Posledním impulsem byl protiprávní postup Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (dále KHS), kdy tento orgán, vykonávající státní správu v ochraně veřejného zdraví, odmítl poskytnout spolku výsledky měření nočního hluku z léta 2021, s výmluvou na povinnost mlčenlivosti. O ten přitom spolek žádal podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím. 

Ministerstvo zdravotnictví, ke kterému se spolek proti rozhodnutí KHS odvolal, potvrdilo protiprávní jednání KHS. Ve své odpovědi doslova uvedlo: „Ministerstvo shledalo, že napadené rozhodnutí není v souladu s právními předpisy, protože v projednávaném případě není dán důvod pro odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím“.

Z jakého důvodu tedy KHS odmítla spolku poskytnout Protokol č. 68032/2021 o měření hluku?

Vysvětlení můžeme nalézt ve „Sdělení o prošetření vašeho podnětu na hluk z areálu firmy KRONOSPAN“, ze dne 24. 2. 2022, č.j. KHSV/04583/2022/JI/OPK/Sek, spis. značka S-KHSV/08948/2021. V závěru sdělení KHS podepsaném Mgr. Sekavou, vedoucím právního a kontrolního oddělení KHS, se píše doslova následující: 

„Na základě výsledků měření hluku, následného vyhodnocení a porovnání se stanovenými hygienickými limity hluku, je nutné konstatovat, že při provozu zdrojů hluku provozovatelů KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB spol. s r.o., a SILVA CZ s.r.o. Jihlava, umístěných v průmyslovém areálu Na Hranici 2361/6, Jihlava nebylo ze strany jednotlivých kontrolovaných osob v hodnocených chráněných venkovních prostorech staveb prokázáno překročení stanovených hygienických limitů hluku v noční době. Z uvedeného tedy vyplývá, že provoz společností KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB spol. s r.o., a SILVA CZ s.r.o., není v rozporu se závaznými podmínkami integrovaných povolení, vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství, dne 19. 5. 2020 pod č.j. KUJI 46858/2020 a č.j. KUJI 46845/2020, stanovenými podle § 9 zákona o integrované prevenci či v rozporu s požadavky § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví“.

Zdůrazňujeme závěr KHS – nebylo prokázáno překročení stanovených hygienických limitů hluku v noční době, a provoz společností není v rozporu se závaznými podmínkami integrovaných povolení.

Jak to ale máme chápat? Vždyť výše zmiňovaný Protokol č. 68032/2021 o měření hluku, čísla zakázky: KHS 13124, s č.j.: ZU/09464/2021 s číslem spisu: S-ZU//09464/2021, spisový znak: 2.0.4, který se nám, i přes obrovskou snahu KHS nám jej zatajit, podařilo přece jen získat z jiného zdroje (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě), konstatuje něco naprosto jiného.

V závěru vyhodnocení měření, v tabulce na str. 97 – Místo měření MM2/Sit. I, a MM2/Sit. III.  je evidentně prokázáno překročení stanovených nočních limitů hluku. K tomu je na straně 100 protokolu v části „Odborná interpretace“ konstatováno doslova:

Na základě posouzení naměřených dat, posouzení sledované situace a umístění míst měření v chráněných venkovních prostorech staveb můžeme konstatovat že:

Na MM1 a MM2 je (po eliminaci rušivého hluku dopravy po přilehlé komunikaci) dominantní hluk z provozu areálu a přilehlého parkoviště nákladních vozů jako součásti areálu KRONOSPAN. Z důvodu absence jiného zdroje hluku a těsné blízkosti areálu KRONOSPAN, je možnost ovlivnění naměřených hodnot hluku na daných místech měření v danou dobu měření v noční době prakticky vyloučena, a proto lze konstatovat, že měřeným hlukem je jednoznačně hluk ze sledovaného areálu KRONOSPAN.“

Naprosto odlišná je však interpretace stejného Protokolu ze strany KHS. Ta spolku ve zmíněném sdělení z 24. 2. 2022 ústy Mgr. Sekavy sděluje doslova toto: „Z protokolu o měření hluku dále vyplývá, že v měřících místech MM1 a MM2 nelze výsledky měření ve většině měřených situací taktéž objektivně vyhodnotit, jelikož nelze průkazným způsobem od sebe odlišit hluk posuzovaných zdrojů hluku jednotlivých provozovatelů, kteří provozují činnost v průmyslovém areálu Na Hranici 2361/6, Jihlava.“

Úmyslná lež? Podvod? Jaké motivy má KHS takto hrubě dezinterpretovat oficiální protokol? Kdo ví….

V upravených tabulkách měření na stránkách 96 – 99 je evidováno celkem 37 výsledků měření. Z toho je pouze u 12 z nich uvedeno, zda překračují, či nepřekračují povolené hygienické limity nočního hluku. U zbytku, tedy 25 výsledků měření, jsou celkem 21 x překročeny limity povoleného nočního hluku, avšak zpracovatel hodnocení u nich uvedl následující poznámku: „měření nelze hodnotit, protože nelze průkazným způsobem od sebe odlišit zbytkový hluk a hluk posuzovaného zdroje“.  

Všichni obyvatelé, bydlící v okolí této firmy, však již, bohužel, dokáží velice dobře rozlišit, který nesnesitelný hluk je z odkorňovačů, ve kterých kmeny stromů narážejí na stěny přístroje, či pochází z drcení pokáceného dřeva v drtičích Zeno a mobilním drtiči, anebo co jsou následky drcení epoxidy tvrzeného odpadového nábytku, sváženého k nám do Jihlavy z celé Evropy. Také velice dobře vědí, že noční provoz běží v měřené oblasti pouze v KRONOSPANU. Nikdo jiný v širokém dalekém okolí zde v noci nepracuje a v době měření, které probíhalo většinou v době prázdnin a 1 – 3 hodiny v noci, je zde i nulová dopravní aktivita, nesouvisející s provozem KRONOSPANU.… 

Celý protokol je však ještě mnohem zajímavější. Obsahuje dvouměsíční výsledky měření, kde, před tabulkami s výpočty upravených hodnot, jsou uvedeny skutečně naměřené hodnoty akustického tlaku. A ty jsou více než alarmující. 

Z celkem 90 tabulek nezredukovaných měření, byl naměřen maximální akustický tlak:

 • přesahující 85 dB celkem 15 x (kdy nejvyšší naměřená hodnota dosahuje 89,1 dB!!!)
 • mezi 80 – 85 dB celkem 15 x
 • mezi 70 – 80 dB celkem 28 x
 • mezi 60 – 70 dB celkem 25 x
 • mezi 54 – 60 dB celkem  6 x
 • na hraničních 53 dB celkem  1 x

Oprostěme se nyní od snahy spekulovat, odkud tyto neskutečně vysoké hodnoty nočního hluku, kterými jsou exponováni obyvatelé Jihlavy, a které kriticky ohrožují zdraví těchto obyvatel, pocházejí. 

Ptejme se spíše:

 • co dělá KHS, která má výše uveřejněné výsledky k dispozici?
 • jak plní svoje základní povinnosti?
 • zda si na KHS vůbec uvědomují svoji odpovědnost za ochranu veřejného zdraví, vyplývající z ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).
 •   jak jsou dotčeným obyvatelům zaručena zákonná práva, jako je právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu zdraví, která jsou zakotvena v Ústavě i Listině základních práv a svobod?
 • proč Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě hájí, jak se zdá, zájmy soukromé společnosti a dává jí přednost před obyvateli krajského města?
 • proč v této věci neustále nekoná, respektive koná v neprospěch obyvatel krajského města, kdy skrývá a dezinterpretuje výsledky měření?

Ve světle výše napsaného je asi pochopitelné, že se nebudeme vyjadřovat k tiskové zprávě hlavního ekologa společností KRONOSPAN Ing. Habána, ze dne 7. února 2022, ve které uvádí, že: „KRONOSPAN obdržel v těchto dnech protokoly o kontrolách provedených podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle výsledků kontrol jeho provoz nepřekračuje povolený hygienický limit hluku“.

Ačkoli KHS i hlavní ekolog společností KRONOSPAN ve svých zprávách tvrdí naprostý opak, my se domníváme, že ze závěrů Protokolu a jeho části „Odborná interpretace“ jasně vyplývá, že KRONOSPAN prokazatelně překračuje stanovené hygienické limity nočního hluku.

Na základě výše uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že provoz společností KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB spol. s r.o., a SILVA CZ s.r.o., je v rozporu se závaznými podmínkami integrovaných povolení, vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství, dne 19. 5. 2020 pod č.j. KUJI 46858/2020 a č.j. KUJI 46845/2020, stanovenými podle § 9 zákona o integrované prevenci či v rozporu s požadavky § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví“.

Děkujeme.

S úctou

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku

TISKOVÁ ZPRÁVE KE STAŽENÍ ZDE