Jak náměstek Zeman prostřednictvím Jihlavských listů manipuluje s míněním a názory občanů – voličů.

Titulek článku v Jihlavských listech dne 14. 6. 2022 zní: „Zeman: Kronospan překračuje limity hluku pouze o jeden, dva decibely“

Z předvolebního bojovníka minulých komunálních voleb proti Kronospanu se stává jeho největší
ochránce, který nás, společně s hlavním ekologem Kronospanu Ing. Habánem, neustále přesvědčuje o „pozitivním vlivu Kronospanu“. Zatímco u pana Habána je pochopitelné, že za každou cenu hájí zájmy svého zaměstnavatele, je na místě otázka, čí zájmy hájí náměstek jihlavské primátorky Zeman? Obyvatel Jihlavy zřejmě ne. Důkazem může být fakt, že před registrací našeho politického hnutí jsme během pár dní získali podpisy pod petici požadující vznik hnutí od téměř 1500 občanů Jihlavy a okolí, zjevně nespokojených s vlivem Kronospanu na jejich životy, ale také činností magistrátu…

Nevíme, zda se jedná o neznalost akustiky ze strany pana náměstka, ale bagatelizace vlivu hlukové zátěže na obyvatele oblastí dotčených činností Kronospanu, je zarážející. On totiž nějak pozapomněl, že jím zmíněné „jeden, dva decibely“ jsou nárůstem nad již pro Kronospan podstatně navýšené limity hlukové zátěže nočního hluku, schválené 3. změnou integrovaného povolení. Vezmeme-li v potaz základní zákonem stanovené limity nočního hluku, (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), pak se nejedná „o jeden, dva decibely“ Zemanem bagatelizovaného překročení hygienických limitů hlukové zátěže pro noční dobu, ale již o téměř 14 dB nad stanovenou hranici.

Navíc, pan tajemník buď úmyslně, anebo z neznalosti, opomněl, že decibel je logaritmická jednotka, jejíž definice souvisí s objevením  Fechner-Weberova zákona , že totiž lidské tělo vnímá podněty logaritmicky jejich intenzitě. V praxi to pak znamená, že nárůst hlučnosti o 3 dB znamená dvojnásobný hluk. Nárůst hlučnosti o 10 dB už znamená desetinásobek hluku a o 20 dB je to stonásobek! Proto i zdánlivě nepatrné zvýšení decibelu v rámci jednotek může znamenat mnohonásobné navýšení hluku ve skutečnosti.

Překročení hlučnosti o několik jednotek nad limit potom neznamená mírné překročení hlučnosti, jak se pan náměstek v JL snaží přesvědčit občany Jihlavy. Naopak, jedná se o zcela zásadní zásah do jejich práv, neboť jsou ohroženi rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Hlučnost vyšší než 85 dB může způsobit trvalé škody na sluchovém aparátu, až ohluchnutí.

Na závěr je třeba zmínit alarmující výsledky měření nočního hluku, které na základě našeho podnětu a následné objednávky KHS prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě minulé léto.

Hovoříme-li o 53 dB a „mírném“ překročení horní hranice výjimky ze zmíněné 3. změny IP, hovoříme o pro účely měření hluku Kronospanu upravených a přepočítaných výsledcích. Skutečně naměřené hodnoty akustického tlaku, (neřešme nyní, odkud přesně pocházejí) kterými jsou obyvatelé dotčených oblastí exponováni, jsou alarmující:

Z celkem 90 tabulek nezredukovaných nočních měření, byl naměřen skutečný maximální akustický tlak:

  • přesahující 85 dB celkem 15 x (kdy nejvyšší naměřená hodnota dosahuje 89,1 dB!!!)
  • mezi 80 – 85 dB celkem 15 x
  • mezi 70 – 80 dB celkem 28 x
  • mezi 60 – 70 dB celkem 25 x
  • mezi 54 – 60 dB celkem 6 x
  • na hraničních 53 dB celkem 1 x

Je třeba něco více dodávat?

V Jihlavě dne 14. 6. 2022

Milan Matějka
předseda hnutí

Libor Novák
místopředseda hnutí