Co skrývá Čistírna odpadních vod Jihlava? – pokračování kauzy

Náš spolek uveřejnil dne 20. 1. 2022 na svých stránkách článek s titulkem „Co skrývá čistírna odpadních vod Jihlava“. Zároveň jsme podali na ČIŽP a Policii ČR podnět pro prověření veřejného ohrožení a ekologické újmy, neboť jsme z několika nezávislých anonymních zdrojů získali informaci, že déle než 3 týdny se potýká ČOV v Jihlavě s nadlimitním množstvím těžkých kovů, které není schopna odstranit a tato zátěž pro životní prostředí je vědomě vypouštěna z ČOV do řeky Jihlavy.

Dne 7. 2. 2022 obdržel náš spolek e-mailovou zprávu od jednatele SMJ tohoto znění:

„Dobrý den pane Matějko,
 
kolegyně Vám zaslala požadované údaje. Vzhledem k tomu, že jste na webových stránkách spolku
zveřejnili článek „Co skrývá Čistírna odpadních vod Jihlava?“, tak Vás žádám o zveřejnění
poskytnutých údajů s tím, že společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. nic neskrývá, na Vaši žádost dle
106 odpověděla obratem bez zbytečného prodlení a že se chová zcela transparentně. Zmíněný článek
vyznívá tak, že vědomě porušujeme zákony této země, což není pravda. Na pravou míru to, prosím,
uveďte nejpozději do 10. 2. 2022.
 
Zároveň věřím, že podávání podnětů České inspekci životního prostředí a Polici České republiky na
naší činnost bylo ojedinělé a unáhlené rozhodnutí, protože neexistuje jediný důvod, proč by se spolek
měl k naší společnosti chovat takto silně konfrontačně. Pokud máte pocit, že je potřeba tuto
problematiku osobně prodiskutovat, vůbec se tomu nebráním, kontakty najdete níže.
 
S pozdravem
 
Ing. Josef Eder
jednatel společnosti

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava“

Na základě této zprávy, s vírou v pravdivé tvrzení pana jednatele, jsme mu již 9. 2. 2022 odeslali svoji
omluvu za nepřesnou formulaci, kterou jsme také zveřejnili na svém webu.
Dne 8. 3. 2022 jsme ovšem obdrželi zprávu vedoucího oddělení ochrany vod ČIŽP, která konstatuje následující zjištění (zkráceno, celý text je přílohou):

„ČIŽP provedla dne 2. 2. 2022 kontrolu ČOV (čistírny odpadních vod) provozovanou společností Služby města Jihlavy. Kontrola byla spojená s odběrem vzorků akreditovanou laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Dne 16. 2. 2022 obdržela ČIŽP výsledky analýzy těchto vzorků, ze které je patrné, že odpadní vody vypouštěné z ČOV Jihlava obsahují měď, jejíž koncentrace převyšuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Z výsledků je také patrné mírné ovlivnění povrchových vod ve vodním toku Jihlava….
Z podkladů předložených kontrolovanou osobou bylo zjištěno, že koncentrace u ukazatele měd a AOX převyšuje hodnoty přípustného znečištění povrchových vod….
Z výsledků rozborů je zřejmé, že ve vypouštěných odpadních vodách do vod povrchových se AOX a Cu vyskytují dlouhodobě ve zvýšené míře…“
(poznámka autora: Cu – měď, AOX – halogenované organické sloučeniny)

Nakonec se tedy ukázalo, že naše podezření na základě individuálních informací anonymních občanů se ukázalo jako opodstatněné, a tvrzení pana jednatele v jeho e-mailu, že: „ podávání podnětů České inspekci životního prostředí a Polici České republiky na naší činnost bylo ojedinělé a unáhlené rozhodnutí, protože neexistuje jediný důvod…“ je ve světle nynějších poznatků z jeho strany hodně nešťastným a smutným vyjádřením názoru na náš zájem o ochranu životního prostředí Jihlavy a kraje Vysočina.

V dokonalé úctě

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku

Přílohy:
Zpráva ČIŽP zde dne 8. 3. 2022