Podnět k přezkumu činnosti a postupu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

V Jihlavě 15.3.2022

Adresát:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Odbor kontroly
P. O. BOX 81
Palackého náměstí 375/4
128 01 PRAHA 2

Adresát č.2:
Krajské státní zastupitelství v Brně – pobočka v Jihlavě
třída Legionářů 5277/9a
586 01 Jihlava

Věc: Podnět k přezkumu činnosti a postupu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, která je orgánem, vykonávajícím státní správu v ochraně veřejného zdraví; žádost o prošetření možné manipulace s kontrolními měřeními hygienických limitů a možné zneužití postavení úřední osoby


Dne 24. 2. 2022 sdělila Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, (dále jen KHS) spolku (NE PRACHU A HLUKU Z DŘEVOSTAVBY – SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU, z.s. dále jen spolek) informace ohledně naměřených hodnot hluku v různých lokalitách kolem závodu KRONOSPAN CR, spol. s r.o. a KRONOSPAN OSB spol. s.r.o. Zpráva KHS zatajuje skutečně naměřené informace a manipuluje s fakty, které jsou uvedeny v protokole od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě , č. 68032/2021 o měření hluku, čísla zakázky: KHS 13124, s č.j.: ZU/09464/2021 s číslem spisu: S-ZU//09464/2021, spisový znak: 2.0.4.

KHS tak nekoná ve veřejném zájmu, za účelem, ke kterému byla státem, tedy Ministerstvem zdravotnictví, zřízena. KHS zatajením měření a vydáním závěrečných zpráv s opačným závěrem, než je výsledek vlastních provedených měření, potlačuje veřejný zájem, veřejné zdraví, se zjevným záměrem tajit výsledky měření a zkreslit fakta tak, aby umožnila soukromému podnikatelskému subjektu překračovat hygienické limity. KHS Jihlava tak umožňuje porušovat, bez postihu a dalších opatření, integrované povolení, které bylo podnikům skupiny KRONOSPAN vydáno za účelem regulace činnosti k ochraně veřejného zdraví. Pochybení KHS se jeví jako záměrné a plánované, nejedná se zjevně o ojedinělé selhání, nebo neznalost konkrétního pracovníka.

V této věci zasíláme i podnět Krajskému státnímu zastupitelství k prověření, zda činnost pracovníků KHS nepřekročila mez trestného činu zneužití úřední osoby – odůvodnění níže. Závěrečná zpráva KHS Jihlava a její opačné závěry, než zjistily měření, se odráží v protichůdných konstatováních výsledků měření a podmínek měření.


Závěr prezentovaný KHS z výsledku kontrolní činnosti: 

„Sdělení o prošetření Vašeho podnětu na hluk z areálu firmy KRONOSPAN“, z 24. 2. 2022. 

V závěru sdělení KHS se ústy Mgr. Sekavy, vedoucího právního a kontrolního oddělení KHS, píše doslova následující:

„Na základě výsledků měření hluku, následného vyhodnocení a porovnání se stanovenými hygienickými limity hluku, je nutné konstatovat, že při provozu zdrojů hluku provozovatelů KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB spol. s r.o., a SILVA CZ s.r.o. Jihlava, umístěných v průmyslovém areálu Na Hranici 2361/6, Jihlava nebylo ze strany jednotlivých kontrolovaných osob v hodnocených chráněných venkovních prostorech staveb prokázáno překročení stanovených hygienických limitů hluku v noční době. Z uvedeného tedy vyplývá, že provoz společností KRONOSPAN CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB spol. s r.o., a SILVA CZ s.r.o., není v rozporu se závaznými podmínkami integrovaných povolení, vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství, dne 19. 5. 2020 pod č.j. KUJI 46858/2020 a č.j. KUJI 46845/2020, stanovenými podle § 9 zákona o integrované prevenci či v rozporu s požadavky § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví“.

Závěr KHS – nebylo prokázáno překročení stanovených hygienických limitů hluku v noční době, a provoz společností není v rozporu se závaznými podmínkami integrovaných povolení.

Tyto závěry jsou však v rozporu s dokumentem: Protokol č. 68032/2021 o měření hluku, čísla zakázky: KHS 13124, s č.j.: ZU/09464/2021 s číslem spisu: S-ZU//09464/2021, spisový znak: 2.0.4. Tento dokument nám KHS přes opakované žádosti s odkazem na §106, odmítla poskytnout. KHS tento dokument měření zcela vědomě a úmyslně zatajovala. Spolku se ho podařilo získat přímo ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.


Výsledky měření a jejich závěry jsou opačné od výsledné zprávy KHS:

V závěru vyhodnocení měření, v tabulce na str. 97 – Místo měření MM2/Sit. I, a MM2/Sit. III. je evidentně prokázáno překročení stanovených nočních limitů hluku. K tomu je na straně 100 protokolu v části „Odborná interpretace“ konstatováno doslova:

„Na základě posouzení naměřených dat, posouzení sledované situace a umístění míst měření v chráněných venkovních prostorech staveb můžeme konstatovat že:

Na MM1 a MM2 je (po eliminaci rušivého hluku dopravy po přilehlé komunikaci) dominantní hluk z provozu areálu a přilehlého parkoviště nákladních vozů jako součásti areálu KRONOSPAN. Z důvodu absence jiného zdroje hluku a těsné blízkosti areálu KRONOSPAN, je možnost ovlivnění naměřených hodnot hluku na daných místech měření v danou dobu měření v noční době prakticky vyloučena, a proto lze konstatovat, že měřeným hlukem je jednoznačně hluk ze sledovaného areálu KRONOSPAN.“

Opačný závěr zprávy KHS v Jihlavě:

„Z protokolu o měření hluku dále vyplývá, že v měřících místech MM1 a MM2 nelze výsledky měření ve většině měřených situací taktéž objektivně vyhodnotit, jelikož nelze průkazným způsobem od sebe odlišit hluk posuzovaných zdrojů hluku jednotlivých provozovatelů, kteří provozují činnost v průmyslovém areálu Na Hranici 2361/6, Jihlava.“

Zdroj: Protokol č. 68032/2021 o měření hluku, čísla zakázky: KHS 13124, s č.j.: ZU/09464/2021 s číslem spisu: S-ZU//09464/2021

Spolek se několikrát pokoušel získat na základě Zákona §106 o svobodném přístupu k informacím Protokol o měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě z léta loňského roku, u kterého KHS v Jihlavě zadala měření hluku. KHS se pokoušela spolek zahltit různými výmluvami, aby nemusela tuto zprávu předložit a mohla dále manipulovat s informacemi. Proto jsme podali odvolání proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, o Rozhodnutí ze dne 31. ledna 2022, č.j. KHSV/1230/2022/JI/OPK/Sek k Ministerstvu zdravotnictví. To ve své odpovědi našemu spolku ze dne 2. 3. 2022 konstatovalo, že: „napadené rozhodnutí není v souladu s právními předpisy, protože v projednávaném případě není dán důvod pro odmítnutí žádosti dle § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím“.


Domníváme se, že na základě zprávy KHS v Jihlavě ze dne 7. 2. 2022 vydal hlavní ekolog firmy KRONOSPAN Ing. Rostislav Habán tiskovou zprávu viz příloha, kde tvrdí, že jeho zaměstnavatel plní hlukové výjimky na základě integrovaného povolení. Chtěli bychom zároveň Ministerstvo zdravotnictví a upozornit na vazby Ing. Rostislava Habána na KHS v Jihlavě, který byl několik let zaměstnancem KHS v Jihlavě. Proto máme podezření na možný protekcionismus z minulých let. S ohledem na tyto skutečnosti může být ve vztahu k závodům skupiny KRONOSPAN KHS Jihlava podjatá a měla by být prošetřena její případná podjatost. Proto navrhujeme vyloučení KHS Jihlava z dalšího rozhodování ve věci posuzování hygienických limitů podniků skupiny KRONOSPAN. 

Zdroj: CENIA, č. j.: CEN/20.7/1076/2020 ze dne 7. 5. 2020

Limity vyplývající z integrovaného povolení vydaného společnostem KRONOSPAN CR, spol. s r.o., a KRONOSPAN OSB spol. s r.o., v Jihlavě

Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

1) Dodržovat nejvyšší výjimečné hodnoty hluku pro modré oblasti v grafické příloze
následovně:
Denní doba LAeq,8h = 53 dB (6,00 až 22,00). Noční doba LAeq,1h = 53 dB (22,00 až 6,00).
T: do 31. 12. 2024

2) Dodržovat nejvyšší výjimečné hodnoty hluku pro hnědé oblasti v grafické příloze
následovně:
Denní doba LAeq,8h = 50 dB (6,00 až 22,00). Noční doba LAeq,1h = 46 dB (22,00 až 6,00).
T: do 31. 12. 2024

Děkujeme za prošetření našeho podnětu a žádáme být vyrozuměni o opatřeních. 

Milan Matějka
statutární zástupce a předseda spolku

Podnět ke stažení zde