Otevřený dopis rozhněvaného občana

otevreny-dopis-fotka-listyV následujícím příspěvku si můžete přečíst celý, nesestříhaný text „otevřeného dopisu“, kterého si všimnuly tentokrát Jihlavské listy. (Odkaz najdete na konci článku)
Náš spolek připouští, že se pustil do velmi nerovného boje. Do boje s velkými soupeři. Ale dokud nám budou síly stačit, budeme bojovat dál.

Otevřený dopis rozhněvaného občana nejen KHS

       Vážená Krajská hygienická stanice v Jihlavě, 

(a vlastně všichni adresovaní – Krajský úřade kraje Vysočina, Magistráte města Jihlavy, Česká inspekce životního prostředí se sídlem v Havlíčkově Brodě, místní tiskoviny),  

      skončily prázdniny a s nimi zřejmě i všechny dovolené, technologické odstávky, opravy a možná i stavební úpravy v KRONOSPANU. Zřejmě také skončila všechna avizovaná měření hlukových emisí, produkovaných společnostmi KRONOSPAN, neboť dnem 1. 9. 2021 skončily i relativně klidné letní noci, kdy se občané Bedřichova a celé „dotčené oblasti“ mohli v klidu vyspat i při otevřeném okně.  

       Od 2. září 2021 rozjel KRONPOSPAN opět svůj byznys v plné míře, nehledíc na oprávněné zájmy ohrožených skupin občanů, kteří mají tu smůlu, že jim jak současní, tak předchozí novodobí polistopadoví papaláši, připravili tak trudný život v okolí technologického molochu, který ohrožuje jejich zdravý život i budoucnost. Doposud nejhorší nocí, ve které hluk, dle našeho měření, přesahoval v nárazech hranici 85 dB, byla noc ze soboty na neděli, tedy ze 4. na 5. září.  

       Mohl bych Vám tu znovu opakovat všechny mé předchozí výzvy a upozornění na zákonná práva, jako například právo na příznivé životní prostředí a právo na ochranu zdraví, která jsou zakotvena v naší Ústavě a především Listině základních práv a svobod, připomínat, k jakému účelu byly krajské hygienické stanice zřízeny, opakovaně se ptát, zda si nezodpovědní „odpovědní“ pracovníci vůbec uvědomují svoji odpovědnost za ochranu veřejného zdraví, vyplývající z ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Mohl bych znovu a opakovaně důrazně upozorňovat především pracovníky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, tedy ty, kteří jsou ze zákona za ochranu veřejného zdraví přímo odpovědni, jak vážně je ohrožen zdravotní stav občanů „dotčených oblastí“, rizikem nádorových, respiračních a kardiovaskulárních onemocnění.   

       Jak jsem měl, bohužel, možnost se doposud přesvědčit, bylo by to naprosto zbytečné. Nevím, co ještě více můžeme my, prostí občané, včetně členů spolku NE KRONPOSPADU V JIHLAVĚ z.s.,  pro zdraví svých spoluobčanů, blízkých, potomků, ale i své vlastní, více udělat, než stále upozorňovat „mocné“, jak na nás všechny kašlou? Těmi mocnými myslím nejen KHS, ale všechny další odpovědné pracovníky státní správy a samosprávy, či místních médií. Napadá mne zde jedno biblické přirovnání o házení perel…   

       Mám italské předky, a tak nemohu nevzpomenout i na své mládí. Může se to zdát trochu archaické, trochu nemoderní, a možná i hodně naivní, citovat zde a v tomto případě z Bible. Ale mám pocit, že právě v této chvíli je toto poučení na místě, neboť morálka, úcta k bližnímu svému a obyčejný lidský soucit je to, co novodobým papalášům nejvíce schází:    

Matouš 7, 6 – 14 

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 

7 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 

8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? 

10 Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? 

11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! 

12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. 

13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. 

14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.  

Tolik aktuální pravdy v tak málo slovech… 

Rád bych ale i já, nevěřící Tomáš, věřil, že stále ještě není vše ztraceno, chci doufat, že aspoň v některých mocných se pohne jejich svědomí, že si konečně uvědomí, že i je jednou bude někdo soudit. I kdyby to byla jen historie a jejich potomci, kteří jistě nebudou hrdí na to, co jim zde jejich tatínci, maminky, dědečkové a babičky zanechali za zplundrovanou Jihlavu. Ostatně, lidové rčení přece také říká něco o odplatě za zlé skutky, i když v trochu drsnější formě, tedy že „na každou svini se někde vaří voda“. Když už tu byla řeč o sviních a perlách…  

       Mimochodem, na každou doposud zaslanou stížnost nám od letošního jara byla ze strany KHS opakovaně zasílána stále stejná „Průběžná sdělení k Vaší stížnosti“, ve které nás KHS ubezpečuje o nestranném měření hluku, i o tom, že budeme o výsledcích měření informováni. Ostatní oslovené orgány státní správy a samosprávy naopak vytrvale opakují, že oni nic, to jen KHS má právo zasáhnout a konat. Ale, vždyť je to kraj, kdo vydává a schvaluje integrovaná povolení se všemi výjimkami z hygienických limitů, přitom je to magistrát, kdo má bojovat za občany Jihlavy, a přitom je to i Česká inspekce životního prostředí, která, cituji: “je odborným dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí.“  

Výsledkem všech nejen letošních stížností je, že ani dnes, 7. září 2021, nevíme o výsledcích měření stále nic. Avšak vzhledem k tomu, že KRONOSPAN od 2. 9. 2021 znovu začal s nočním hlukem, můžeme se domnívat, že KHS zmíněná „objektivní měření“ již byla ukončena…  

       Jak jsem již psal výše, skončilo období dovolených, skončily klidnější letní noci, děti nastoupily opět do škol. Pomalu nastává podzim, a s ním se blíží volby. V letošním roce ty parlamentní, v příštím roce komunální a senátní. S blížícími se volbami narůstá aktivita některých provinčních politiků.  

Zvláště u jednoho z nich nelze přehlédnout názorový veletoč, kdy z původního odhodlaného „bojovníka s KRONOSPANEM“, se stal jeho největší obhájce a propagátor. Skoro by se mohlo zdát, že se neblíží volby parlamentní, komunální, senátní a prezidentské, ale že se blíží nějaké volby KronoPanské. Že by byl vítěz v těchto volbách odměněn nově vytvořenou pozicí „nejhlavnějšího Panského ekologa“? Nejvyššího PR Panského ředitele pro celý svět? Ne? Tak o co náměstku Zemanovi jde? Jak chápat jeho srpnový titulek z Novin jihlavské radnice, ve kterém píše doslova: „Po dvou letech práce se obavy mění v příležitost“???  

Po dvou letech kritiky, konečně přichází nabídka teplého korýtka, či o co, sakrblé, jde? Jak to má prostý občan chápat? Kde jsou názory tajemníka Zemana z jara 2019, kdy tvrdil, že:  

„..…je zcela nepřijatelné, aby byly výjimky povolující překračování limitů vydávány pro ochranu soukromých zájmů. Současný stav by měl nutně vést k zastavení provozu firmy, nebo alespoň drtiče ZENO, který je jedním z největších zdrojů hluku. Firma měla dostatek času jak na realizaci samotných opatření, tak i na včasné podání žádosti, které by mělo za důsledek, že by nedošlo ke stávajícímu protiprávnímu stavu…“,   

nebo že: 

“(Kronospan) znovu žádá o změnu vydaných integrovaných povolení, kterými by i nadále byly legalizovány nadlimitní zdroje hluku….. Jihlava podle Zemana s udělením výjimky nesouhlasí a upozorňuje na to, že by mohla podstatně zasáhnout do kvality života obyvatel města.“   

případně další názor náměstka Zemana z jara 2019: 

„…..Je jednoznačně nutné, aby v případě nedodržení stanovených podmínek došlo k omezení či zastavení provozu zařízení.  Již nyní je zřejmé, že nebyly dodržené termíny a zařízení je provozováno v rozporu s integrovaným povolením.“ 

Jak je tedy ale možné, že jen pár měsíců po těchto plamenných vyjádřeních panu náměstkovi nevadilo, že k 31. 12. 2019 skončila KRONOSPANU platnost integrovaného povolení, týkající se hygienických limitů hlukových emisí, a ten přesto dál, bez patřičných povolení, pokračoval se svojí zdraví obyvatel ohrožující činnosti? Co dělal nynější bojovník za práva KRONOSPANU Zeman tehdy pro své občany?  

Umíte si snad představit, že vám propadne platnost zbrojního či řidičského oprávnění a vy dál budete nosit zbraň, či řídit auto? Neumíte, že? Zřejmě ne tak pan náměstek Zeman, odpovědní pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina, natož odpovědné pracovníci KHS v Jihlavě. Copak se tak zásadně změnilo, že z hlasitého kritika se stal největší obhájce společností KRONOSPAN? Vždyť přece nakonec byla nová výjimka z hygienických limitů hluku legalizována na jaře 2020 ve 3. změně integrovaného povolení (2020 – 2024) i díky pasivitě magistrátu, respektive pana náměstka.  

       Pan náměstek Zeman ve svém již výše zmíněném článku v Novinách jihlavské radnice za peníze města (tedy nás všech), přesně uvádí, kolik mil. Kč musel „chudák“ KRONOSPAN vydat na opatření k omezení hluku, prašnosti, dopravní opatření atd. No, pár milionů korun to je. Má pravdu, pan náměstek. Ale co ty miliardy korun čistého zisku, které zde, i na úkor našeho zdraví, KRONOSPAN produkuje? Na ty jste, pane náměstku, pozapomněl?  

       Pozorně jsem zhlédl i „propagační video“ náměstka Zemana z 3. srpna 2021, nazvané „Není to změna názorů, ale první výsledek složitých dohod“. Fakt jsem se nestačil divit jeho vyjádřením, která jsou, dle mého názoru, vrcholem papalášské arogance, nad kterou musí blednout závistí i ty nejzarytější nomenklaturní kádry minulého režimu. Z celého PR představení pana náměstka na mě čiší nekonečná bezohlednost a bezbřehý nezájem o zdraví obyvatel Bedřichova i celého krajského města s přilehlými obcemi.  Zato zájem o obhajobu a propagaci KRONOSPANU je více než patrný. Ostatně, ale i já se mohu mýlit a mohu „číst“ jeho sdělení špatně…  

I tak se ptám všech adresovaných:  

Jak je to všechno možné? Jak to, že zdraví obyvatel činností KRONOSPANU dotčené oblasti nikoho nezajímá? Proč všichni,(s výjimkou náměstka Zemana), mlčí a NEKONAJÍ? Vždyť se nejedná jen o hluk, ale i o vypouštěné karcinogenní polutanty, svážení odpadového nábytku z celé Evropy k nám, do srdce Vysočiny, dopravní přetížení, prašnost, drancování podzemních vod, atd.  

Jak to, že v místních médiích dostávají hlas pouze obhájci a propagátoři společností KRONOSPAN?   

To opravdu vůbec nikomu, kromě nás, přímo postižených, nezáleží na našem zdraví, našich životech, na budoucnosti dalších generací, na budoucnosti Jihlavy? 

Opravdu jste již všichni tak neteční k druhým? Nebo je to jen zbabělost? Nebo snad prospěchářství?
Odpovězte si sami…. 

Děkuji 

S úctou
L
ibor Novák 

Jihlava 7. září 2021 

Článek v Jihlavských listech čtěte ZDE