Petice

 

Společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., IČ 62417690, se sídlem Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 19016 (dále jen „Kronospan CR“) a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., IČ 26936364, se sídlem Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 46811 (dále jen „Kronospan OSB“, společně obě společnosti také jen „Kronospan“)  již  po mnoho let všestranně obtěžují obyvatele města Jihlava a okolí svoji výrobou, aniž by to jakkoliv připustily uznat. Máme důvodné podezření  na velmi negativní vlivy této jejich činnosti na životní prostředí a zdraví občanů. Negativní vlivy činnosti těchto společností nejsou podle našeho názoru dostatečně nezávisle monitorovány a mapovány. Myslíme si, že úřady, které mají pravomoc provádět kontrolu nad jejich činností, jsou v kontrole a postupu vůči nim laxní, volení představitelé samosprávy města, resp. kraje, málo důrazní a žádný ze státních orgánů ani orgánů města a kraje, jejichž přímou povinností je starost a péče o zdraví občanů města a kraje, nekonal a nekoná dostatečným způsobem v této záležitosti kroky ve prospěch občanů. 

Současná legislativa těmto společnostem jenom nahrává proti občanům, když účinné právní předpisy neposkytují občanům v této oblasti dostatečné prostředky k ochraně jejich práv.

Na jakoukoliv kritiku Kronospan reaguje nejenom odmítáním a drahými reklamními kampaněmi, ale v poslední době i podáváním žalob. Občané touto peticí dále poukazují na skryté i otevřené propojení společností Kronospan s úřady státní správy a samosprávou; z tohoto důvodu pak dochází ke snadnějšímu prosazování zájmů společností Kronospan na úkor občanů.

Z uvedených důvodů se my, zakladatelé spolku NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, za využití ústavně zaručeného petičního práva zakotveného v čl. 18 Listiny základních práv a svobod, touto peticí obracíme na níže uvedené státní orgány a orgány územní samosprávy. Jsme přesvědčeni o tom, že tato petice se týká věci veřejného či jiného společného zájmu (tak jak je uvedeno v LZPS), neboť ochrana života a zdraví občanů města Jihlavy a jeho okolí takovým veřejným zájmem bezpochyby je.

Proto žádáme:

Parlament ČR:

1.  O prověření našeho přesvědčení, že činnost obchodních závodů společnosti Kronospan ohrožují život a zdraví obyvatel města Jihlavy a jeho okolí a mají dále velmi negativní vliv na životní prostředí, a to v první řadě srovnáním a vyhodnocením legislativních podmínek, které v oblasti povolování provozu podobných závodů jako je Kronospan OSB a Kronospan CZ jsou v České republice, Spolkové republice Německo a v Rakousku.

2. Na základě těchto srovnání pak žádáme o provedení úprav zákonů ČR, tak aby v tomto směru nebyly odlišné od zákonů v těchto dvou zemích.

Vládu ČR

3. O pomoc s přehodnocením limitů povolené zátěže okolí ve všech oblastech, které zhoršují kvalitu života občanů žijících v okolí továrny.

Ministerstvo životního prostředí:

4. O přijetí opatření spočívajících v zákazu dovozu již jednou chemicky upraveného dřevního odpadu ze zahraničí k dalšímu a opětovnému chemickému zpracování v jihlavských závodech firmy Kronospan.

Krajský úřad kraje Vysočina:

5. O zásadní přepracování rozděleného integrovaného povolení k provozu závodů firmy Kronospan, a to tak, že bude vydáno pouze jediné povolení pro jeden celek – závod Kronospan, ve kterém budou veškeré negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel posuzovány společně a nikoliv odděleně.

6. O okamžité zrušení a již další nevydávání jakýchkoliv výjimek z hygienických limitů v provozu závodů firmy Kronospan v Jihlavě a jejich sladění s evropskými normami.

7. Aktualizaci nebo nové vypracování Zprávy o vlivu průmyslové zóny na zdraví obyvatel Jihlavy vycházející z aktuálních údajů (podobné té, která byla vypracována v roce 2009).

Zastupitelstvo Statutárního města Jihlava:

8. Aby jasným veřejným prohlášením schváleným zastupitelstvem deklarovalo svůj postoj k tomuto druhému největšímu průmyslovému producentu karcinogenních polutantů a znečišťovateli ovzduší v zemi.

9. Aby jednoznačně vyhlásilo, jak hodlá chránit své občany před všestrannou zdraví a životy občanů ohrožující činností Kronospanu.

10. O provedení dopravních opatření takového rázu, aby nedocházelo k neustálému ničení komunikace na ulici Pávovská s důrazem na to, aby hlavní těžká doprava do závodu společnosti Kronospan byla vedena z ulice Průmyslová.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy:

11. Aby nepovolilo jakoukoliv další stavbu či stavební úpravu v areálu společností Kronospan, aniž by zde byla vybudována vlastní čistírna odpadních vod.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy:

12. Aby nepovolilo odběr vod k činnosti podniků společnosti Kronospan ze stávajících průzkumných vrtů s ohledem na stávající velkou spotřebu vody a neoprávněný odběr z řeky Jihlavy v době sucha. 

Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina a Českou inspekci životního prostředí:

13. Aby se přestala zaštiťovat „plněním limitů“, a začala opravdu konat v souladu se svými základními povinnostmi, kterými jsou starost a péče o zdraví občanů kraje s důrazem na aktivní sledování nejenom normami regulovaných parametrů ale také dalších nezdravých látek, především karcinogenů, plísní. Jsme přesvědčení, že nečinnost orgánů veřejné správy představuje výrazné porušení zásady zákonnosti, právní jistoty a rozpor s pojetím veřejné správy jako služby občanům vykonávané v souladu s principy dobré správy, protože v konkrétních případech způsobuje zásah do ústavně zaručených práv (zejm. práv zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

14. O důsledné aktivní sledování hlukové a spadové zátěže ze závodů firmy Kronospan zejména v nočním období

Petici sestavil petiční výbor složený z následujících členů:

 1. Ing. Miroslav Tomanec,narozen 21.8.1957, bytem Palackého 50, 586 01 Jihlava
 2. Milan Matějka, narozen 25.2.1963, bytem Sokolovská 108, 586 01 Jihlava
 3. Bc. Libor Novák, DBA, MBA, narozen 9.6.1955, bytem Stamicova 3856/11, 586 01 Jihlava
 4. Olga Poukarová, narozena 30.6.1946, bytem Stamicova 3857/13, 586 01 Jihlava

Petiční výbor je oprávněn zastupovat: Milan Matějka, narozen 25.2.1963, bytem Sokolovská 108, 586 01 Jihlava

Petice je adresována:

 1. Parlamentu ČR
 2. Vládě ČR
 3. Ministerstvu životního prostředí ČR
 4. Krajskému úřadu Kraje Vysočina
 5. Statutárnímu městu Jihlava
 6. Stavebnímu úřadu Magistrátu města Jihlavy
 7. Vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Jihlavy
 8. Krajské hygienické stanici kraje Vysočina
 9. České inspekci životního prostředí